ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

 1. ҚР БҒМ 2020 жылғы 14 наурыздағы № 108 “пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы” бұйрығының 2-тармағына сәйкес 2020 жылғы 16 наурыздан бастап колледжде оқыту процесі қашықтықтан білім беру құралдарын қолдана отырып ұйымдастырылады технологиялар.
 2. Студенттерді оқыту Canvas платформасында қашықтықтан оқыту жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
 3. Әкімшілік-басқару персоналы да өз қызметін қашықтықтан жүзеге асырады, білім беруді басқарудың жоғары тұрған органымен, оқу процесін ұйымдастыру мәселелері және өзге де мәселелер бойынша басқа да мемлекеттік органдармен күнделікті байланысты қолдайды.

Оқу процесін ұйымдастыру тәртібі

 1. Оқу процесін ұйымдастыру белгіленген оқу жүктемесіне, оқу жұмыс жоспарына, оқу бағдарламаларына, сабақ кестесіне және кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.
 2. Колледж canvas қашықтықтан білім беру технологиясын (бұдан әрі — ҚБТ) және мессенджерлерді пайдалана отырып оқытуды жүргізеді, техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (бұдан әрі — МЖМБС), оқу жоспары мен оқу процесінің кестесіне сәйкес оқу бағдарламаларын іске асырады.
 3. Қажет болған жағдайда оқу процесінің кестесіне, оқу бағдарламаларының мазмұнына оқытудың икемді ұйымдық нысанын жасау қажеттігінен туындаған түзетулер енгізіледі.
 4. ҚБТ Қашықтықтан оқу сабақтарын “on-line”, “off-line”режимінде өткізу арқылы іске асырылады.
 5. “On-line” режиміндегі оқу сабақтары цифрлық технологияларды (вебинарлар, бейнеконференциялар, Интернет желісі бойынша хабарламалармен алмасу арқылы) қолдана отырып, нақты уақыт режимінде оқытудың өзара іс-қимыл процесін көздейді. Нақты уақыт режиміндегі сабақтардың ұзақтығы 15 минуттан аспайды.
 6. “Off-line” режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушының қарым-қатынасы білім алушылардың өзіндік жұмысы және оқытушының басшылығымен білім алушылардың өзіндік жұмысы түрінде электрондық пошта арқылы өтетін оқу өзара іс-қимыл процесін көздейді.
 7. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, оқу бағдарламаларына сәйкес және ҚР БҒМ №125 Бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.
 8. ҚБТ пайдалана отырып білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау оқу жұмысының әртүрлі түрлерімен (тестілер, ситуациялық есептер, графологиялық құрылымдар, презентациялар, Конспектілер, эсселер және т.б.) ұсынылуы мүмкін. Бұл жағдайда оқу жұмысының түрін мұғалім анықтайды. Аралық аттестаттау тестілерінің тестілеу уақыты мен саны бойынша шектеулері болады.
 9. ҚБТ-да білім алушыларды аралық аттестаттау: электрондық тест тапсырмалары; жазбаша жеке тапсырмаларды тексеру арқылы жүргізіледі.
 10. Ағымдағы және аралық аттестаттау тапсырмаларының күрделілік деңгейі өткен материалға сәйкес келуі және білім алушылар үшін қолжетімді болуы тиіс. Аралық аттестаттауға тест тапсырмаларын әзірлеуге пәнді жүргізетін оқытушы жауапты болып табылады.
 11. Білім алушылардың оқу жұмыстарын орындау бағалары бағалау өлшемшарттарына сәйкес Canvas порталында жүргізілген электрондық журналдарға қойылады, WhatsApp, Тelegram мессенджерлерін және т.б. пайдалану кезінде өзінің электрондық журналында қойылатын бағалар әрдайым объективті, әділ, білім алушылар үшін түсінікті болуы тиіс.
 12. ҚБТ пайдалана отырып оқыту кезінде білім алушыларды оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету үшін бекітілген жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес пәндер бойынша электрондық оқу-әдістемелік кешендердің болуы қажет.

Әрбір пәннің электрондық оқу-әдістемелік кешені міндетті және қосымша жинақтарды қамтиды.

Міндетті жинақ мыналардан тұруы керек:

– жұмыс оқу бағдарламасы, силлабус, ұсынылатын әдебиеттер тізімі;

– электронды дәрістер курсы;

– практикалық сабақтардың материалдары;

– білім алушының өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар;

– бақылау материалдары (бақылау жұмыстары, тест тапсырмалары, жеке тапсырмалар және басқалар)

 1. Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету өз бетінше жұмыс істеу және білім алушыларды аттестаттауға дайындау үшін жеткілікті болуы тиіс.
 2. Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика жоғары тұрған уәкілетті органдардың ұсынылған нұсқаулықтарына сәйкес ұйымдастырылады.
 3. Білім алушылардың сабаққа қатысуын тікелей пән оқытушылары бақылайды, білім алушылар сабаққа бірнеше рет қатыспаған жағдайда кураторлар олардың ата-аналарымен байланысты жүзеге асырады және болмау себебін анықтайды. Жүйелі академиялық қарыз болған жағдайда оны жою бойынша тиісті іс-шараларды директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасарының тікелей бақылауымен колледждің бөлім меңгерушілері мен оқу-әдістемелік бөлімінің меңгерушілері жүргізеді.